Preekroaster

Preekroaster 2019
20 jannewaris Samoosara  mei muzk, lieten en grappen út de jiddische kultuer. Wietse de Jong: sang en akkordeon, Anje de Jong: sang en fioele en Johan Cnossen: sang en fluit   Lippenhuzen-Himrik
17 febrewaris* Drs. T. Simonides  PTN Burdaard
17 maart Da. Wietske Tinga, Remonstrant. Meiwurkingfan Saxgroep fan Oranje û.l.f. Mariska Holwerda út Dokkum
Oargelist: Kees Rensma
Grins
21 april* Peaske Frou Hannie Mulder-Vogelzang Roomsk. Meiwurking fan koar Canzone en it Damwâldster keamerkoar û.l.f. Jaep Meems. Oargelist: Erik Keekstra Yndyk
19 maaie Da. Trijn de Boer Mennist.
Meiwurking: fan it manljuskoar Sjongersnocht út Damwâld.
Oargelist: Kees Rensma
Tjummearum
16 juny* it Kwartettekoar, Ofskietoernee fan Hindrik van der Meer mei Hindrik sels as litrurch en piano. Mei in kar makke út programma’s fan de lêste jierren.
15 septimber Da Saapke van der Meer,  Mennist       Oargelist Erik Keekstar mei dochter Marije op fioele  Ljouwert
20 oktober* Dû. Ulbe Tjallingii, PTN. Iepen Hillich Nachtmiel Easterbierum
17 novimber Dhr Andries Peterson  Kr.Grifformeard. Meiwurking fan De Lofstim út Ie û.l.f. Jaep Meems. Orgelist Erik Keekstra  Dokkum
15 desimber* Dû. Bernard Keizer, PTN Eastrum