Gearstalling

Gearstalling fan it bestjoer fan it Frysk Oekumenysk Wurkferbân Dongeradiel


webside, p.r. en foarsitter: Lieuwe Nicolaï (lieuwe44@gmail.com)
skriuwer: Fedde Breeuwsma (f.breeuwsma@knid.nl)
ponghâlder: Minne Jellema (m.jellema@knid.nl)
preek- en muzykfersoarchster: Anneke Holtrop (pastorale@hetnet.nl)

Andrea Plantinga

kontaktpersoan Prot.Gem. Hantum c.a.: Wytske van der Woude (pietvanderwoude@hotmail.com)
fersoarging kofje/tee en blommen: Rennie van der Schaaf (r.v.d.schaaf@hetnet.nl)                   
koster: Lizeke de Haan (lizekedehaan@knid.nl)
adviseur: dû. Klaas Visbeek Dokkum

De grûnslach fan it Frysk Oekumenysk Wurkferbân Dongeradiel is in
gearwurking fan minsken dy’t Jezus as de Hear beliede.
(Neffens Romeinen 10:9)